Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Om meg


Ny tjenestelov (lov 103/2009) trer i kraft 28. desember 2009. Ifølge lovens § 20 er advokatfirmaer forpliktet til å informere potensielle klienter om følgende:

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tilsynsrådet har utstedt advokatbevilling for Ole Christian Høie.

Advokat Ole Christian Høie er medlemmer i Advokatforeningen.

Advokatfirmaet Ole Christian Høie har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse for advokat Ole Christian Høie. Forsikring for ansvar som pådras i forbindelse med advokatvirksomhet fra kontor i Norge er tegnet i AIG Europe SA.

Advokat Ole Christian Høie er bundet av Regler for god advokatskikk. Det er anledning til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk, herunder hvorvidt salær i en konkret sak står i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten. For mer informasjon om disiplinærsystemet henvises det til følgende nettsted: http://www.advokatenhjelperdeg.no/Rad_og_tips/klage-pa-advokat

Salær beregnes i det vesentlige etter medgått tid. Firmaets normale timesatser framgår av prisoversikten og er avhengig av blant annet sakens faktiske og rettslige kompleksitet og hvorvidt arbeidet utføres av advokat eller advokatfullmektig. Fast pris etter avtale for helt enkle oppdrag. I saker som innrømmes fri rettshjelp fra det offentlige gjelder rettshjelploven (lov 35/1980). I saker som innrømmes dekning under en rettshjelppolise (rettshjelpforsikring) gjelder forsikringsselskapets forsikringsvilkår. 25 % merverdiavgift til staten tilkommer nettosalæret.

I forbindelse med etablering av oppdrag er Advokatfirmaet Ole Christian Høie forpliktet til å foreta identitetskontroll av nye klienter i overensstemmelse med bestemmelser i hvitvaskingsloven (lov 11/2009).

Formelle opplysninger:

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
Enkeltpersonsforetak registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret og merverdiavgiftsmantallet.
Organisasjonsnummer 879.842.352

Postadresse:
Rosenborggata 9 A
0356 Oslo

Telefon:
907 81 521