Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost
-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å-
- A -
Advokatbistand i forbindelse med alzheimer og annen demens - litt om planlegging av alderdommen
Advokaters taushetsplikt i saker om arv – kan den bli opphevet?
Aldersdiskriminering
Arbeidstagerens grunnleggende rettigheter – kamuflerte ansettelsesforhold
Arv og arveavgift
Arv og gaver – hvordan unngår man arveavgift?
Arveavgift - nye arveavgiftssatser for 2009
Arveavgift i praksis – et enebarn arver en liten Obosleilighet
Arveavgift og det årlige fribeløpet
Avkall på arv - hva innebærer det?
Avkortning av arv - arveforskudd - når skal avkortning skje?
Avslag på arv må være uten forbehold!
Avtaler mellom ektefeller
Avtaler om strafferabatt – er de bindende for domstolene?
- B -
Bør jeg skrive testament?
Barn og pass – litt om bestemmelser i passloven og barnelovens bestemmelser om utenlandsreiser med barnet
Barn og samvær – foreldreobstruksjon
Barnefordeling – tvister om fast bosted foreldreansvar samvær og samværsavtale
Barnefordelingstvister – foreldreansvar og samvær
Barnets medbestemmelsesrett og ungdommers rett til å treffe beslutninger selv
Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven
Boligkjøperforsikring - noe for deg?
- C -
- D -
Dårlig hukommelse kan koste deg dyrt
Dødsboskifte
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9
Demens og manglende rettslig handleevne - ugyldige disposisjoner – testament
Disclaimer
Dom fra høyesterett om fordeling av fellesutgifter i eierseksjonssameier
Dom i pengekravsak i forliksrådet som saksøkte kunne se bort fra – dommen var en «nullitet»
Dom på narkotikaprogram ved domstolskontroll - viktig lovendring
Dyrehold – hold av kjæledyr i leilighet
Dyrehold i borettslag, eierseksjonssameier og i utleieforhold
Dyrehold i Borettslag: Hold av kjæledyr i leilighet. Hund og Katt i Blokk
Dyrehold i Borettslag: Litt om retten til å holde hund og katt i en leilighet. Hund og Katt i Blokk
- E -
Eierskifteforsikring - gir den falsk trygghet?
Ektefeller og gjeld
Ektefelleskifte – betydningen av den enkelte ektefelles rådighetsdel på skifte
Ektepakt – hva kan gyldig avtales?
Er testamentet mitt gyldig?
- F -
Farvel, arveavgift
Finanskrise og arbeidsrett - oppsigelse grunnet virksomhetens forhold
Foreldelse av retten til å kreve arv
Foreldreansvaret - vet du nok om hva dette innebærer?
Foreldreansvarets innhold og litt om tvister om foreldreansvaret
Forlengelse av festekontrakter – plenumsdommene
Forsikring - lønner det seg å bytte selskap?
Forsikringspoliser og sikring av verdier
Forsikringsselskapet - din venn eller fiende?
Forslag til ny arvelov del III – Etablering av uskiftebo, avdødes gjeld og hva uskifteboet omfatter
Forslag til ny arvelov I – ektefellers, samboeres og statens arverett
Forslag til ny arvelov II – ektefellers og samboeres rett til å sitte i uskiftet bo
Forslag til nye arveavgiftssatser i statsbudsjettet for 2009
Fotballsupporter rettslig bortvist fra stadion og serveringsteder
Fremtidsfullmakt – ny vergemålslov gir anledning til å gi fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser
- G -
- H -
Hjelpeverge – oppnevnelse av hjelpeverge når behovet oppstår
Hjem
Hold av katt i leilighet - særlig om "ute-katt"-problematikken
Hold av katt i leilighet – særlig om ”utekatt”-problematikken
Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing
Husleietvistutvalget...
Husordensregler - mer om lov og rett i bakgården
Hva skjer med økonomien min når jeg havner på sykehjem?
Hvor skal barna bo etter et samlivsbrudd?
Hvor skal barnet bo fast etter hovedomsorgsforelders død?
Hytteliv – en slektshistorie.
- I -
In english
Innløsning av festetomter
Investerer du i forskjellige typer fond - vet du hva du kjøper?
Investering i aksjeindeksobligasjoner
- J -
- K -
Kjøpers mangelsbeføyelser – krav om prisavslag - ny høyesterettsdom
Kontakt
Krav om åpning av grav for å hente dna fra avdød person i farskapssak
- L -
Litt om ”gjengs leie” og reglene vedrørende husleieendringer
Litt om arv, arveforskudd og arveavgift
Litt om etikk og mangel på etikk – særlig rettet mot bankene og med utgangspunkt i deres behandling av eldre og gamle mennesker
Litt om lov om håndverkertjenester og garantiordningen vedrørende maler og tapetseringstjenester
Litt om rettshjelpdekning tilknyttet forsikringspoliser
Litt om samboeravtaler
Litt om testamentsførhet og planlegging av arv- og gaveoverføringer før det er for sent.
Litt om tolking av testamenter
- M -
Mangler ved kjøp av fast eiendom, sanksjonsmuligheter og kort om eierskifteforsikringer og kjøpsforsikringer
Med døden for øyet – grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner
Midlertidig ansettelse til besvær
Mor skal på sykehjem - utdatert artikkkel
Mulige endringer i barnelovens regler om delt fast bosted, vanlig samvær og flytting
Muligheten for å få ny dom vedrørende foreldreansvaret, fast bosted og samvær – endringsavgjørelser etter barneloven § 64
- N -
Når døden kommer for brått på
Når det dukker opp et testament
Nærmere om arveavgift og avslag på arv
Ny dom fra høyesterett om reklamasjonsfrist etter mislykket utbedring av bruktbil med rustskade
Ny høyesterettsdom om samvær: far nektes samvær med datter
Ny lov om borettslag
Nye lovregler om kontinuitet ved arv og gave av aksjer og fondsandeler – bør foreldre gi aksjer i gave til arvinger i år?
- O -
Obligasjonsleiligheter – ny husleielov – ”gjengs leie” – hvordan er den rettslige situasjonen?
Om det å bruke advokat
Om forsikringsklagekontoret og litt mer..
Om meg
Opprettelse av særeie – inngåelse av ektepakt
Oversikt over vedtatte, ikke ikrafttrådte endringer i barneloven – barneperspektivet i foreldretvister
- P -
På utflukt med bedriften – når er en ansatt dekket av yrkesskadeerstatningsordningen dersom skade oppstår?
Peder Aas og Kari Holm
Priser
Publikasjoner
- Q -
- R -
Redusér arveavgiften ved å overføre familiehytten til barna
Reiseforsikring – Hvilke rettigheter har du?
Rettshjelpforsikring – dekker forsikringsselskapet dine utgifter til advokat?
- S -
Saker etter barneloven – hvor skal de gå for retten – verneting i slike saker
Saksomkostningsansvar i sivile saker
Samarbeidspartnere
Samboere - vederlagskrav ved samlivsbrudd
Samboere arv og uskifte
Samboere og krav på vederlag ved brudd – to nye høyesterettsdommer
Samboere og medeiendomsrett – etablering av sameie i samboerforhold
Samboere og samlivsbrudd – opphør av samboerforhold – det økonomiske oppgjøret
Samboere, arv og arveavgift, og litt andre nyheter fra arverettens og arveavgiftens område
Samboere: arv og uskifte – nye regler fra 1. juli 2009
Samboerforhold eller ekteskap?
Sameie mellom ektefeller
Sammensatt skifte – hva menes med sammensatt skifte og hvilke regler er det som gjelder?
Samværsavtaler – særlig om samvær med spedbarn og småbarn
Samværsrett for andre enn barnets foreldre
Selgers ansvar ved salg av fast eiendom
Separasjon – advokatbistand
Separasjon og skilsmisse – litt om betydningen av skjæringstidspunktet
Sexkjøpsloven: Kjøp av seksuelle tjenester i utlandet
Sikring av ny ektefelle – retten til å bli boende i det felles hjem
Sitemap
Skade oppstått i forbindelse med jobbseminar utenfor arbeidsstedet – kan du ha krav på erstatning for yrkesskade?
Skifteavtale – urimelige avtaler ved skilsmisseoppgjør
Skilsmisse – det vanskelige oppgjøret – skjevdeling og lotto
Skjevdeling ved skilsmisse
Strandliv og allemannsrett
- T -
Testament - hvem skal arve meg?
Testament og litt om andre arverettslige spørsmål
Tilbakekalling og endring av testament – arvepakt
Tjenester/Om meg
- U -
Uskifte og særkullsbarn – hvorledes kan man sikre lengstlevende ektefelle?
Uskiftet bo – ugyldige disposisjoner over boets midler – også disposisjoner foretatt av arving før dødsfallet
Utdeling fra uskiftebo - gave eller gavesalg av fast eiendom – hvem må saksøkes?
Utdelinger fra uskiftebo – arvelovens begrensninger
Utleier og leiers plikter under leieforholdet – særlig med tanke på vedlikehold og påkostninger
- V -
Verdsettelse av fast eiendom ved skilsmisseskifte – noen alternativer til løsning uten at boligen blir solgt
Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer
Villaklausuler o.l. og kommuneplaner
- W -
- X -
- Y -
- Z -
- Æ -
- Ø -
Økonomisk forhold mellom ektefeller - felleseiebegrepet
- Å -