Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Om det å bruke advokat

 
Trenger du advokathjelp, bør du vite at du både har rettigheter og plikter som klient. De fleste advokater er medlem av Den norske Advokatforening, og plikter å utføre sitt arbeid i overens-stemmelse med foreningens etiske retningslinjer.

Advokater må også tegne ansvarsforsikring, som sikrer klientenes krav dersom advokaten gjør dårlig arbeid, oversitter viktige frister som får konsekvenser osv. Når en advokat påtar seg et oppdrag, plikter vedkommende å skrive en Oppdragsbekreftelse, der det skal fremgå hva oppdraget går ut på, og hvordan advokaten vil beregne sitt honorar. Dette kan gjøres på forskjellige måter, alt avhengig av hva oppdraget går ut på og hvor omfattende arbeidet kan komme til å bli.

De fleste advokater vil operere med en timepris + merverdiavgift som benyttes dersom det ikke avtales en fast pris. Advokater kan ta oppdrag på såkalt ”no cure – no pay”-basis, men har ikke anledning til å avtale å motta en viss prosent av for eksempel et erstatningskrav. Avregning vil kunne skje f.eks. kvartalsvis dersom oppdraget løper over en viss tid, og advokaten vil ofte be klienten om forskudd dersom de ikke har arbeidet sammen tidligere.

Forskudd fra klienter plikter advokaten å sette inn på egen Klientkonto, hvilket i utgangspunkt betyr at det er dine penger og ikke advokatens. Samarbeidet med klienter vil forøvrig være basert på gjensidig tillit, og dersom det er noe du lurer på underveis eller er misfornøyd med, skal du bare si fra!
Når en advokat påtar seg et oppdrag vil vedkommende forvente at klienten gir de opplysninger som klienten har og som kan være relevante for saken – også om det foreligger noe som kan gå klienten imot – for eksempel hvis det er aktuelt med en rettssak. All informasjon må på bordet i sivile saker. Annerledes er det når advokaten opptrer som forsvarer, da er det påtalemyndighetens ansvar å føre bevis som fører til domfellelse for enhver straffbar handling.
Det eksisterer et eget Tilsynsråd for advokater, og Advokatforeningen har disiplinærorganer som behandler klager på advokaten din – det være seg hvordan jobben blir gjort eller salærets størrelse.
Dine plikter, bortsett fra å gi advokaten den informasjonen du har og ellers samarbeide åpent med vedkommende, vil stort sett være å betale regningene du får. Det er viktig å vite at advokaten skal redegjøre skriftlig for hva arbeidet har bestått i og hvordan salæret er beregnet når regningen sendes – dette ses gjerne i sammenheng med Oppdragsbekreftelsen.