PRAKSISEN ER AVSLUTTET - Les mer her

Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven

Nok ett rettsområde der følelser settes i sving! Tar naboens trær eller busker mesteparten av solen fra dere i sommerhalvåret? Få ting synes å kunne skape så mye ubehag mellom naboer som røtter og grener som kommer inn fra naboens eiendom, eller trær og busker på naboens eiendom som tar bort lys og utsikt fra egen eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har de uenige parter?
Nabolovens § 2:
Nabolovens § 2 trekker opp grensene for det lovlige i naboforhold. Oversatt fra nynorsk og lettere omskrevet, lyder bestemmelsen slik: Naboen må finne seg i en del, men tålegrensen er passert når han påføres en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Den er anvendelig også på dagens temaområde, men vi finner to andre bestemmelser i naboloven som normalt vil være lettere å anvende – disse står i § 3 og i § 12.

Nabolovens § 12:
En relativt hissig nabo var klar til å hugge ned noen av naboens trær, og tenkte seg å gjøre dette mens den andre var på ferie med familien. Årsaken var at trærne var store og at en del grener strakte seg inn over denne naboens eiendom, tok bort sollys fra terrassen og medførte en større rakejobb om høsten.

Advokatens råd: Sett deg inn i partenes rettigheter i en slik situasjon, og snakk så med naboen!
En forutsetning for å kunne gjøre eller kreve noe som helst er at trærne må være til ”nevneverdig skade eller ulempe” for deg. Og hva som ligger i dette begrepet er ikke nærmere forklart i loven, så det må utøves et skjønn. Det kan forståelig nok slå forskjellig ut for små tomter, der kanskje mesteparten av sollyset blir hindret enn på store tomter der det er god avstand mellom bebyggelsen din og trærne. Men et vesentlig tap av utsikt er mer enn sjenanse, og det samme vil det fort bli vurdert som dersom mye av sollyset blir borte fra din tomt.

Hvis du mener du har krav på at trærne enten blir hugget eller i hvert fall beskåret på din side av tomten, snakk som sagt med naboen først og gi vedkommende et skriftlig varsel om at du krever noe rent konkret gjort. § 12 sier at dersom trær, grener og røtter overskrider grenselinjen, og dette er til nevneverdig skade for deg (etter en objektiv vurdering), og naboen i en slik situasjon ikke gjør noe etter å ha fått varsel med en frist, så har du selv rett til å ta øksen i hånd og kutte og skjære langs etter grenselinjen! Men hvordan vil det se ut etter en slik beskjæring?

Hvis du tabber deg ut:
Hvis du enten går frem på feil måte eller ikke får medhold i ettertid, kan det bli en dyr fornøyelse for deg når naboen krever erstatning! Her kan det faktisk fort bli store summer, så hold tungen rett i munnen og ta ikke øksen i hånd i utide! Taper du en slik rettssak vil du normalt også måtte betale også naboens utgifter til advokat.

Rettshjelpforsikringsdekning:
Når det gjelder dine egne utgifter i en tvist med naboen, vil du normalt ha rettshjelpdekning i din villa- eller innboforsikring som dekker mesteparten av dine egne utgifter til advokat, men det er jo ikke mer enn litt trøst i det om du taper en rettssak. Naboforholdet er naturligvis forgiftet” så lenge en av dere blir boende. Dessuten kan det kanskje bli et problem med begrepet ”tvistegjenstandens verdi” – det er kun denne verdien som dekkes under rettshjelpforsikringen.

Trær som står lengre borte – nabolovens § 3:
Trær litt lengre borte, som ikke bryter gjennom grenselinjen, kan allikevel volde ikke ubetydelig ulempe. Du vil ha rett til å kreve trær fjernet eller beskåret dersom følgende 3 vilkår alle må anses for oppfylt:

  • Treet må (objektivt sett) være til skade eller særlig ulempe for deg.
  • Det er ikke(objektivt sett) nevneverdig om å gjøre for naboen å få beholde treet, OG
  • Treet eller trærne står nærmere huset ditt, hagen din, tun eller dyrket mark enn 1/3 av trehøyden.


Vær oppmerksom på at det kan bli betydelige forskjeller mellom villahager og for eksempel hytteeiendommer, der kanskje mye av eiendommene består av naturtomt som ikke vil bli vurdert som en hage. Men dersom det foran deg vokser opp en tett vegg av grantrær som over tid tar bort mye av eller all utsikten din, vil du ofte kunne ha krav på at noe av vegetasjonene blir fjernet.

Hekker
Normalt bedømmes hekker etter § 3, og da er det lovbestemt at en hekk som er lavere enn 2 meter ikke er ulovlig i naboforhold. Hekk som må anses som nabogjerde dekkes ikke av denne bestemmelsen – vi har en egen lov om ”grannegjerder”. Vær oppmerksom dersom du planlegger å plante høye hekkplanter, slik som tuja for eksempel. Da kan du etter hvert som tujaene vokser få et problem.

Hvordan skal du gå frem?
Først bør du snakke med naboen, og legge frem dine synspunkter på en høflig måte. Du kan jo så spørre om naboen selv har noen gode forslag til å løse problemet. Du bør normalt ha forsøkt å snakke med naboen selv før du kobler inn en advokat (bortsett fra at du jo kan ha kontaktet en advokat for å få veiledning om dine rettigheter i saken allerede). Neste skritt bør så være at advokaten skriver et brev til naboen med en redegjørelse for rettstilstanden – hvilke regler som gjelder - og også advokaten bør først prøve å finne frem til en løsning i minnelighet.

Ta deg ikke til rette selv!

Det kan altså fort bli dyrt dersom du gjør noe galt og ødeleggende for naboforholdet. Må det en rettssak til, går saken for de alminnelige domstoler.


Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no