PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Midlertidig ansettelse til besvær

Peder Ås fikk våren 2007 arbeid ved Holm Gartneri som jordbærplukker. Jobben var en midlertidig ansettelse med oppstart 01. juni etter den skriftlige avtalen. Sluttdato ble imidlertid etterlatt åpen, idet man ikke var sikker på når de siste jordbærene skulle plukkes. Peder møtte med godt mot opp første dag, lysten på sunt arbeid under åpen himmel, og kanskje en liten smakebit eller to av de røde godbiter. Peder gjorde en svært god jobb, og daglig leder Lars Holm var meget fornøyd. Da jordbærsesongen nærmet seg slutten spurte han derfor om ikke Peder var interessert i å fortsette utover høsten da de hadde annet arbeid Peder kunne begynne med.

Månedene gikk og Peder arbeidet bla med poteter og andre grønsaker som var modne for innhøsting. Han jobbet hele tiden 100 %, men uten noen ny skriftlig kontrakt på arbeidet utover jordbærplukkingen. Månedene gikk, og når kong vinter gjorde sitt inntog gikk Peder over i gartneriets vinterarbeid, herunder produksjon av Norges favorittsopp, champingon.

Problemene oppstår
Etter over ett år i full sysselsetting ved Gartneriet kom imidlertid Lars Holm til Peder med en skriftlig kontrakt. Til Peders forskrekkelse var det kontrakt på vikariatstilling som løp ut 31.12.2008. Han nektet å skrive under på kontrakten, og mente isteden at han nå måtte være fast ansatt. Noe annet ville være svært urettferdig, og dårlig behandling av en ypperlig arbeider. Lars viste imidlertid til at det hele tiden hadde vært forutsetningen at ansettelsen kun skulle vare så lenge det var behov for det, og at det aldri var ment at Peder skulle være fast ansatt.

Arbeidsmiljøloven
Peder gikk til frontalt juridisk angrep ved hjelp av arbeidstagerorganisasjonen sin. Et møte ble avholdt der foreningens jurist, Marte Kirkerud, viste til at ansettelsen måtte anses å være fast i henhold til arbeidsmiljølovens ordinære regler. Arbeidsmiljøloven gir jo anvisning på at ansettelser vanligvis skal være faste; midlertidige er kun tillatt i særlige tilfelle. Dessuten, sa hun, skal alle arbeidsforhold være skriftlige, noe som gjelder enn mer ved midlertidige ansettelser. Når dette ikke hadde skjedd, måtte ansettelsesforholdet være fast.

Tobias Vold, gartneriets advokat, kontret angrepet ved å vise til Høyesteretts sin dom av 5. februar 2007. Der har Høyesterett fastslått at skriftlig avtale ikke er noe gyldighetsvilkår for at en midlertidig ansettelse skal eksistere. En midlertidig avtale kan mao også inngås muntlig.

Noe forskrekket over å ha oversett en viktig dom, satte Marte Kirkerud seg ned og leste nøye gjennom den. Hun ble etter det noe beroliget: Det var riktig nok som Tobias Vold sa, men på den annen side uttalte vår øverste domstol at skriftlighetskravet i arbeidsmiljøloven var en svært viktig ordensregel, og et prinsipp ment å ivareta arbeidstakers behov for klarhet i arbeidsforhold. Videre ble det sagt i dommen at plikten til å skape klarhet om arbeidsforholdet ligger på arbeidsgiveren. Når det ikke er inngått en skriftlig avtale om at arbeidsforholdet er midlertidig, oppstår en tung plikt for arbeidsgiveren til å bevise at ansettelsen er midlertidig, og ikke fast.

Vold måtte si seg enig i Kirkeruds forståelse av dommen, men viste til flere forhold Holm Gartneri kunne anføre for å bevise at ansettelsen aldri var ment å være fast. Det var bla ikke gitt noen fast månedslønn før etter jul, og da det ble gjort, var det for å forenkle lønnsutbetalinger. Videre hevdet Vold at det ved overgangen til månedslønn, ble gitt muntlig informasjon fra lønningsansvarlig til Peder om at han kun var vikar.

Kirkerud mente at dette ikke kunne være tilstrekkelig til å bevise at ansettelsen var midlertidig. Hun viste til at Lars Holm hadde myndighet alene til å foreta ansettelser, og at han ikke på noe tidspunkt at gitt uttrykk for at ansettelsen var å anse for et vikariat. Kirkerud hevdet at også utbetalinger i form av fast månedslønn viste at forholdet måtte være en fast ansettelse.

Forlik
Vold tok nå med sin arbeidsgiver, representert ved Lars Holm, på gangen. Han måtte der informere om at Peder Ås nok hadde en sterk sak, og at risikoen for tap var høy ved en eventuell rettssak. Han anbefalte derfor forlik der gartneriet godtok en fast ansettelse, og tilbød seg å betale Peders utgifter til juridisk bistand. Holm, som stolte på sin advokats bedømmelse, aksepterte situasjonen.

Kirkerud ble fornøyd da budskapet ble levert av Vold når han og Holm kom inn igjen fra gangen. Ås ble enda mer glad. Han ville gjerne fortsette å jobbe på Holm Gartneri; han følte ikke forholdet var blitt så surt at det ville være umulig. Forlikstilbudet ble derfor godtatt. Ås fikk skriftlig kontrakt på fast ansettelse ved Holm Gartneri, samt dekket sine kostnader til juridisk bistand.

Viktigheten av en skriftlig kontrakt
Denne lille historien illustrerer viktigheten av en skriftlig kontrakt, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man en klar skriftlig kontrakt, vet begge parter hva de har å forvente og hvilke rettigheter og plikter som eksisterer i arbeidsforholdet. Er derimot en konflikt oppstått, kan det være nødvendig å engasjere juridisk bistand for å ivareta sine rettigheter, slik Peder Ås gjorde i dette tilfelle.

Advokat Ole Christian Høie
og Stud.jur. Ole-Sverre Aaserud Hansen

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no


Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.