PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Utleier og leiers plikter under leieforholdet – særlig med tanke på vedlikehold og påkostninger

Hvilke plikter har du som utleier og du som leier i et husleieforhold? Hva hvis varmtvanns-beholderen plutselig ryker og oversvømmer leiligheten, og kanskje også naboleiligheten; er det da utleier eller leietaker som har ansvaret for den skade som har oppstått? Og hvem hadde ansvaret for å vedlikeholde varmtvannsbeholderen i utgangspunktet, noe som kanskje kunne forhindret lekkasjen? Les mer...

Litt om ”gjengs leie” og reglene vedrørende husleieendringer

I januar 2000 trådte vår nå gjeldende Husleielov i kraft. Da ble det innført nye regler for leiefastsettelse i nye leieforhold og helt nye regler for oppregulering eller nedregulering av leien i løpende leiekontrakter. Hvis du har fått oppregulert din husleie i den senere tid, eller får varsel om husleieøkning, er det en del forhold både du og utleier må ha klart for dere.
Les mer...

Obligasjonsleiligheter – ny husleielov – ”gjengs leie” – hvordan er den rettslige situasjonen?

Innledning, kort historisk tilbakeblikk, regelverk i dag.

Allerede ved begynnelsen av forrige århundre opplevde man en ny form for leie av bolig, nemlig leie mot et leieboerinnskudd. Hva leieboerinnskuddet gikk til varierte fra avtale til avtale, og det fantes ikke tvingende lovregler som regulerte tilfellene. Ikrafttredelsen av husleieloven fra 1939 endret for så vidt ikke situasjonen, idet denne opprinnelig bare inneholdt spredte bestemmelser med sikte på denne type av avtaler.

Les mer...

Husleietvistutvalget...

...FORNUFTIG ALTERNATIV TIL DOMSTOLSBEHANDLING AV SAKER SOM OMFATTES AV HUSLEIELOVEN.

Tvister som har sitt utspring i husleieloven dreier seg ofte om mindre beløp, men kan være viktige nok for dem det gjelder. Særlig for ”småsakenes” vedkommende blir det ofte så dyrt å bringe dem inn for domstolene – ofte også via Forliksrådet, at alternative løsningsmodeller må fremstå som attraktive både for utleiere og leietagere.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.