PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Nye lovregler om kontinuitet ved arv og gave av aksjer og fondsandeler – bør foreldre gi aksjer i gave til arvinger i år?

Etter de regler som gjelder ut 2005, kan en arving eller gavemottaker legge aksjenes omsetningsverdi ved overførselen til grunn som sin skattemessige inngangsverdi (såkalt diskontinuitet). Inngangsverdien kan likevel ikke settes høyere enn den verdien som er lagt til grunn ved beregningen av arveavgiften. Eventuell latent (ikke realisert) gevinst på arvelater eller givers hånd blir dermed endelig skattefri ved arve- eller gaveovergangen. Les mer...

Ny lov om borettslag

Lov om borettslag som ble vedtatt for en tid tilbake, trådte i kraft 15. august 2005. Her finner du litt informasjon som angår deg!
Les mer...

Arv og arveavgift

Artikkelen er utdatert

Hva skjer med økonomien min når jeg havner på sykehjem?

Mange eldre har blitt fortalt at det lønner seg å kvitte seg med formuen før de kommer på sykehjem, fordi kommunen da vil kunne forsyne seg grådig av inntekten og formuen. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, men det er, av flere grunner, fornuftig å tenke gjennom situasjonen i god tid før en havner på sykehjem.
Les mer...

Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven

Nok ett rettsområde der følelser settes i sving! Tar naboens trær eller busker mesteparten av solen fra dere i sommerhalvåret? Få ting synes å kunne skape så mye ubehag mellom naboer som røtter og grener som kommer inn fra naboens eiendom, eller trær og busker på naboens eiendom som tar bort lys og utsikt fra egen eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har de uenige parter? Les mer...

Testament og litt om andre arverettslige spørsmål

Advokat Høies klient Hans Aas er 50 år gammel og gift for andre gang. Fra det første ekteskapet har han to voksne barn, og fra det andre to barn til som er i tenårene. Hans ønsker å tilgodese sin kone nummer to – Helga - på best mulig måte, og har allerede sørget for å tegne en livsforsikring med henne som begunstiget etter polisen. Siden Hans disponerer over relativt betydelig verdier, tar han kontakt med advokat med tanke på å få opprettet et testament, men samtidig ønsker han også å ta opp muligheten til å fordele en del verdier allerede nå. Spesielt har han sine to landsteder i tankene, en ved sjøen og en på fjellet. Les mer...

Samboerforhold eller ekteskap?

Mange samboerpar lurer på om de juridisk sett står ”sikrere”, dersom de inngår ekteskap. Antall samboerpar har økt betydelig de siste årene. Dette har på mange områder også fått betydning for lovgivningen, ved at bestemmelser som tidligere kun omfattet ektepar, nå også omfatter samboere. På andre områder skiller fortsatt regelverket mellom ektepar og samboere. I denne artikkelen vil vi se nærmere på samboeres juridiske stilling i forhold til ektefellers juridiske stilling, innenfor enkelte utvalgte livsområder. Les mer...

Litt om ”gjengs leie” og reglene vedrørende husleieendringer

I januar 2000 trådte vår nå gjeldende Husleielov i kraft. Da ble det innført nye regler for leiefastsettelse i nye leieforhold og helt nye regler for oppregulering eller nedregulering av leien i løpende leiekontrakter. Hvis du har fått oppregulert din husleie i den senere tid, eller får varsel om husleieøkning, er det en del forhold både du og utleier må ha klart for dere.
Les mer...

På utflukt med bedriften – når er en ansatt dekket av yrkesskadeerstatningsordningen dersom skade oppstår?

Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bestem-melsene om yrkesskadedekning er inntatt i Folketrygdlovens kapittel 13. Formålet med folke-trygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem (§ 13-1). Og i § 13-2 er det henvist til de av lovens øvrige bestemmelser som gir særfordeler på forskjellige områder for den som blir utsatt for en yrkesskade. Det sies eksplisitt at den som blir utsatt for en slik skade har rett til ytelser etter særskilte bestemmelser. Disse vil i en rekke situasjoner stille en yrkesskadet person i en bedre økonomisk situasjon enn ved anvendelse av Folketrygdlovens alminnelige bestemmelser. F. eks. gjelder utvidete rettigheter ved beregning av uførepensjon, og for anvendelsen av bestemmelser om rehabiliterings- og attføringspenger. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved uføregrader på minst 50 %. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 %.
Les mer...

Verdsettelse av fast eiendom ved skilsmisseskifte – noen alternativer til løsning uten at boligen blir solgt

Marie Aas var advokat Høies nyeste klient. Hennes langvarige ekteskap med Olaf Aas hadde lidd skipbrudd, og partene, som ikke var uvenner, forsøkte å skifte boet i fred og fordragelse. Hun og Olaf var allerede blitt enige om fordelingen av innbo og løsøre samt to hytter. Det gjensto å finne en løsning når det gjaldt deres felles bolig, og det var dette hun kom til advokat Høie for å be om bistand med. Les mer...

Utleier og leiers plikter under leieforholdet – særlig med tanke på vedlikehold og påkostninger

Hvilke plikter har du som utleier og du som leier i et husleieforhold? Hva hvis varmtvanns-beholderen plutselig ryker og oversvømmer leiligheten, og kanskje også naboleiligheten; er det da utleier eller leietaker som har ansvaret for den skade som har oppstått? Og hvem hadde ansvaret for å vedlikeholde varmtvannsbeholderen i utgangspunktet, noe som kanskje kunne forhindret lekkasjen? Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.