PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Nye lovregler om kontinuitet ved arv og gave av aksjer og fondsandeler – bør foreldre gi aksjer i gave til arvinger i år?

Etter de regler som gjelder ut 2005, kan en arving eller gavemottaker legge aksjenes omsetningsverdi ved overførselen til grunn som sin skattemessige inngangsverdi (såkalt diskontinuitet). Inngangsverdien kan likevel ikke settes høyere enn den verdien som er lagt til grunn ved beregningen av arveavgiften. Eventuell latent (ikke realisert) gevinst på arvelater eller givers hånd blir dermed endelig skattefri ved arve- eller gaveovergangen.
Nye regler om og konsekvenser ved innføring av kontinuitetsprinsippet fra 1.01.2006.
Ved lovendringen ble det vedtatt et kontinuitetsprisnipp som innebærer at arvingen eller gavemottakeren skal tre inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og andre skatteposisjoner tilknyttet aksjene. Prinsippet om at arveavgiftsverdien legges til grunn som mottakers inngangsverdi og skjermingsgrunnlag hvis den er lavere enn arvelaters eller givers inngangsverdi eller skjermingsgrunnlag skal fortsatt gjelde. Kontinuitetsprinsippet innebærer at mottaker overtar en latent gevinst eller et latent tap fra arvelater eller giver.

Jeg forstår at dette kan være tung materie for alle som ikke er vel bevandret uti skatterettens mysterier (eller helst er spesialister på områdene skatt og arveavgift). Jeg kan en del om arveavgift og hvordan det har virket hittil, men synes også selv at det er vanskelig å forstå alle de elementer og mulige resultater som kan bli en konsekvens av lovendringene. Når jeg allikevel skriver en artikkel om dette temaet, så er det først og fremst for å gjøre oppmerksom på at det året vi går mot slutten av nå, kan være det siste året da foreldre kan gi aksjer eller fondsandeler som gaver (forskudd på arv) til barn og eventuelt barnebarn, før vi får det nye regimet, som kan gjøre det vesentlig dyrere for arvinger å motta aksjer allerede neste år. Muligheten til å ”kvitte seg” med en latent gevinst blir da borte
Så understreker jeg videre at jeg ikke gir noen konkrete råd gjennom det jeg her skriver. Alle dette måtte kunne angå, både potensielle givere og mottakere, må selv vurdere om det er ønskelig å gjøre noe med aksje- og andelsposter i år, og jeg vil sterkt anbefale at den enkelte søker råd hos en dyktig advokat eller annen skatterådgiver for å få innblikk i hvordan situasjonen er og vil bli for hver enkelt av dere. Videre ble det fremsatt forslag om betydelige endringer i regjeringen Bondeviks budsjettforslag da regjeringen Stoltenberg la frem sitt reviderte budsjett. Det skjer noe ”hele tiden”, så jeg må ta forbehold om andre endringer også.

Et såkalt skattehull ble ”tettet igjen” ved lovendring innført med virkning fra 10.november – den såkalte ”holdingselskapsmodellen” som private aksjonærer kan benytte seg av, hadde inntil da betydelige utilsiktede konsekvenser ved beregningen av arveavgiftsverdien av holdingselskapene dersom dette ble gjort før utløpet av året (den ville bli betydelig redusert eller satt til 0 hvis aksjene i selskapet ble overdratt ved arv eller gave før årets utløp). Denne mulige besparelsen ble fjernet med umiddelbar virkning.

Gjennomføring av generasjonsskifte i familiebedrifter.
Finansavisen skrev følgende i en artikkel om denne problemstillingen: ”Tusener av nordmenn har kun året 2005 til å gjennomføre generasjonsskifte for bedriften pappa har bygd opp gjennom de siste 30 årene eller Hydro-aksjene mamma kjøpte tidlig på 1980-tallet. De som ikke ønsker å la barna få arve aksjene ennå, blir nærmest tvunget til det. For etter 1. januar er det for sent. Da vil barna få kjempeskatt når de selger aksjer de har arvet fra mamma eller pappa.”
Positivt er det imidlertid at det blir innført bestemmelser som gjør det mulig å betale arveavgift ved slike gjennomføringer på kreditt over flere år.
Artikler om de nye skattereglene vedrørende kontinuitet ved arv og gave
Jeg fant en knastørr men svært grundig gjennomgåelse av de nye reglene ved å søke på internett, der jeg fant frem til Ot.prp. nr. 92 2004-2005: Kap. 4 ” justering av reglene for kontinuitet ved arv og gave”. Bruker du det som søkeord, for eksempel på google eller kvasir, kommer du direkte frem.

Noen hovedmomenter:

  1. Etter de nåværende reglene, kan foreldre kvitte seg med en latent skattepliktig gevinst ved salg av aksjer ved å overdra dem som arv eller forskudd på arv før årets utløp.
  2. Dersom det ligger latent gevinst (eller tap) i mottatte aksjer, må arvingen ta den med seg dersom gaven gis etter kommende årsskifte.
  3. I verste fall kan arvinger som får eller arver aksjer eller fondsandeler i 2006 eller senere risikere at de først må betale arveavgift av et høyt grunnlag. Når aksjene en gang i fremtiden selges, må de også betale full gevinstskatt basert på foreldrenes opprinnelig lave inngangsverdi.


Andre nye regler fra årsskiftet:

  1. Innføring av utbytteskatt: Når det innføres utbytteskatt på aksjonærenes hender fra nyttår (28 %), vil arveavgiftsgrunnlaget også virke inn på dette.
  2. Ingen økning av fribeløpet eller nivåene for innslagspunktet for arveavgift. En betydelig økning var blitt foreslått av Regjeringen Bondevik.
  3. Det blir så vidt jeg kan forstå vedtatt en lovendring som gjør at samboere som har bodd sammen i mer enn to år ikke skal betale arveavgift hvis den ene går bort (samboere likestilles med ektefeller dersom samlivet på folkeregistrert adresse har vart så lenge (og fortsatt består ved den enes død).
  4. Aksjerabatten (formuesskatt): Formuesverdien av aksjer som ikke er notert på Oslo Børs’ hovedliste er blitt verdsatt til 65 % av verdi. Nå skal formuesverdien settes til 80 %.
  5. Eiendomsverdier (formuesskatt): Ligningsverdi skal heves med 25 %.

Helt avslutningsvis nevner jeg at det blir påpekt av flere at det er de ”små” aksjonærene som rammes (hardest) av skattereformen. Da vi fikk forrige skattereform i 1992, kunne man oppregulere aksjers inngangsverdi. Mange gjorde ikke det, og hardest rammet vil, som påpekt bl.a. av Finansavisen, barn av aksjonærer i mindre selskaper bli. Mange av disse har ikke hatt tid eller kunnskap til å optimalisere sine skatteposisjoner.
Lykke til!

Advokat Ole Christian Høie

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no
Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.