PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Dom fra høyesterett om fordeling av fellesutgifter i eierseksjonssameier

elevator-buttons1
Høyesterett avsa 14. november 2013 dom om fordeling av fellesutgifter i eierseksjonssameier. Saken gjaldt hvilke sameiere som skulle ta kostnaden med å reparere heisen i én blokk i et sameie der det ikke er heis i alle blokker. Det var tale om omfattende reparasjoner med utskiftning av heisen, slik at det var nærliggende å anse reparasjonene som nyinstallasjoner. Dommen er avsagt under dissens, 3-2. Høyesteretts flertall kom til at alle sameiere, også de som bor i blokker uten heis, måtte være med på å betale for reparasjonene. Les mer...

Mangler ved kjøp av fast eiendom, sanksjonsmuligheter og kort om eierskifteforsikringer og kjøpsforsikringer

Kjøp av bolig er en stor investering for de fleste, og vil som hovedregel ikke medføre problemer. I visse situasjoner viser det seg imidlertid at eiendommen har mangler som kjøper kan gjøre gjeldende mot selger. Vi har tidligere skrevet enkeltartikler om disse emnene. I denne større artikkelen skal vi imidlertid gi en samlet fremstilling av spørsmålene: Hva som utgjør en mangel, betydningen av å reklamere i tide og hva man kreve av selger ved en mangel. Les mer...

Kjøpers mangelsbeføyelser – krav om prisavslag - ny høyesterettsdom

I en enstemmig dom fra Høyesterett 9. februar i år – Kistebakkane-dommen – fattet retten beslutninger som så vel selgere som kjøpere av fast eiendom bør være klar over. Hovedspørsmålene gjaldt krav om prisavslag etter Avhendingsloven – spørsmålet om eiendommen var i ”vesentlig ringare stand” enn kjøper hadde grunn til å regne med – og om kjøper hadde reklamert ”innan rimelig tid”.

Les mer...

Selgers ansvar ved salg av fast eiendom

For de aller fleste mennesker er egen bolig noe av det man legger ned mest penger i. Selv om vi nordmenn oftere og oftere flytter på oss, er egen bolig fremdeles blant livets viktigste kjøp. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva som kreves av selger, m.a.o. hva kjøper kan gjøre gjeldende når han oppdager at det han kunne se på visningen kun var medaljens forside. Les mer...

Dyrehold i borettslag, eierseksjonssameier og i utleieforhold

Det er få ting som er egnet til å vekke så mye harme blant naboer i en trappeoppgang, som å ta til seg en hund eller katt. En nabo hevder kanskje at han er allergisk mot dyret, hvoretter styret eller utleier krever at dyreholdet avvikles. Som ris bak speilet trues det med utkastelse og kanskje også tvangssalg av leiligheten. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke rettigheter du som dyreeier har. Les mer...

Villaklausuler o.l. og kommuneplaner

Det er ikke uvanlig at det hefter tinglyste klausuler på eiendommer som forbyr eller begrenser eiers rett til å bebygge eller endre nåværende bebyggelse på eiendommen. Slike klausuler gir ofte anvisning på at eiendommens bebyggelse til enhver tid skal være ”villamessig”, gjerne kombinert med bestemmelser om villaens maksimale høyde. Slike klausuler tinglyses gjerne på de nye eiendommene i forbindelse med utparsellering, etter bestemmelse fra grunneier. Men det er intet i veien for at to eller flere naboer i et strøk avtaler og tinglyser gjensidige klausuler for å forhindre at strøket endrer karakter eller fortettes. Problemene oppstår når klausulen strider mot kommunens reguleringsplan, som i regelen er bindende for alle straks de er vedtatte.
Les mer...

Dyrehold – hold av kjæledyr i leilighet

Det føles som om det er lenge, lenge siden jeg skrev en avisartikkel om dyrehold i leiligheter. Er det fem år siden? Mye vann har rent i havet siden den tid, og vi har fått flere interessante dommer angående de nokså nye lovbestemmelsene i borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven. Alle lover har identisk lovtekst. At dette temaet berører mange mennesker i hele Norge er et faktum, og likeledes er det et faktum at følelsene i slike saker ofte settes kraftig i sving mellom alle aktørene i tvisten. Les mer...

Hold av katt i leilighet – særlig om ”utekatt”-problematikken

”Hunden er menneskets beste venn”, det er noe vi nærmest fikk inn med morsmelken. Men hundehold i leiligheter fører ofte til problemer, jfr. tidligere artikkel om dette temaet. Men hva med kattehold? Huskatter vet vi jo at menneskene har hatt i tusener av år, og de har vært til både nytte og glede for sine eiere. Selv i byene, har kattehold uomtvistelig vært til nytte når det gjelder mus og rotteplager, og er det vel den dag i dag. Les mer...

Innløsning av festetomter

Om lag 300.000 stolte eiere av bolighus og fritidshus er ikke stolte eiere av tomten huset står på. Det dreier seg naturligvis om tomtefestere, som kun har leierett til tomten. Tomtefesteloven er imidlertid etter en rekke lovendringer de seneste år gjort meget festervennlig, ved å gi festere rett til å innløse tomten på nærmere vilkår. Å innløse tomten vil si at festeren overtar eiendomsretten til tomten, og at det settes strek over festeavtalen.
Les mer...

Forlengelse av festekontrakter – plenumsdommene

I september avsa Høyesterett tre plenumsdommer i tvister om festeforhold. To av dommene gjaldt festers rett til å forlenge festekontrakten, den tredje gjaldt hvorledes innløsningssummen skal beregnes når fester krever å innløse tomten. Alle dommene tar opp prinsipielle spørsmål vedrørende grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft, og kravet om at den som tvinges til å avstå eiendom skal ha kompensasjon for det. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva dommene om forlengelse har å si for fester og bortfester. Les mer...

Husordensregler - mer om lov og rett i bakgården

I 2003 ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. august 2005. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Kan hva som helst omfattes av disse – eller er det visse lovpålagte begrensninger for hva styret eller generalforsamlingen kan bestemme? Nei, det er grenser for hva som kan innføres når det gjelder beboernes rett til å bruke eiendommen og fellesarealer! Les mer...

Strandliv og allemannsrett

Vi har nettopp lagt påsken bak oss, men det er ikke lenge til vi igjen strømmer til våre hytter, særlig ved sjøen. Sommersesongen står for tur. Foruten klassiske nabokrangler, er det få ting som irriterer hytteeiere med strandlinjer like mye som fremmede mennesker som turer frem på, eller like ved eiendommen. Les mer...

Hytteliv – en slektshistorie.

Espen og Pia Ås kjøpte en hyttetomt i Lillevik like etter krigen. Med begrensede midler førte de opp en nøktern hytte. Da Espen og Pia falt fra mot slutten av sekstitallet, bestemte deres fem barn, som arvet hytten, seg for å rive den forfalne hytten, og bygge en ny. Dette ble gjort etappevis, og da lengstlevende barn falt fra i 2002, fremstod hytten som en fullverdig enebolig, med det meste man kan kreve av komfort.
Les mer...

Boligkjøperforsikring - noe for deg?

Visstnok oppstår det tvister mellom kjøper og selger i forbindelse med omtrent hvert femte salg av fast eiendom. Mange kjøpere blir da fornøyd når de ser at selger har tegnet en Eierskifteforsikring. Dette begrepet kan gi uttrykk for at det da er tegnet en forsikring som dekker begge parter, men det er ikke tilfellet! En eierskifteforsikring dekker selgers rettslige ansvar etter Avhendingsloven – hverken mer eller mindre – i fem år. Les mer...

Hold av katt i leilighet - særlig om "ute-katt"-problematikken

”Hunden er menneskets beste venn”, det er noe vi nærmest fikk inn med morsmelken. Men hundehold i leiligheter fører ofte til problemer, jfr. tidligere artikkel om dette temaet. Men hva med kattehold? Huskatter vet vi jo at menneskene har hatt i tusener av år, og de har vært til både nytte og glede for sine eiere. Selv i byene, har kattehold uomtvistelig vært til nytte når det gjelder mus og rotteplager, og er det vel den dag i dag. Les mer...

Ny lov om borettslag

Lov om borettslag som ble vedtatt for en tid tilbake, trådte i kraft 15. august 2005. Her finner du litt informasjon som angår deg!
Les mer...

Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven

Nok ett rettsområde der følelser settes i sving! Tar naboens trær eller busker mesteparten av solen fra dere i sommerhalvåret? Få ting synes å kunne skape så mye ubehag mellom naboer som røtter og grener som kommer inn fra naboens eiendom, eller trær og busker på naboens eiendom som tar bort lys og utsikt fra egen eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har de uenige parter? Les mer...

Litt om ”gjengs leie” og reglene vedrørende husleieendringer

I januar 2000 trådte vår nå gjeldende Husleielov i kraft. Da ble det innført nye regler for leiefastsettelse i nye leieforhold og helt nye regler for oppregulering eller nedregulering av leien i løpende leiekontrakter. Hvis du har fått oppregulert din husleie i den senere tid, eller får varsel om husleieøkning, er det en del forhold både du og utleier må ha klart for dere.
Les mer...

Utleier og leiers plikter under leieforholdet – særlig med tanke på vedlikehold og påkostninger

Hvilke plikter har du som utleier og du som leier i et husleieforhold? Hva hvis varmtvanns-beholderen plutselig ryker og oversvømmer leiligheten, og kanskje også naboleiligheten; er det da utleier eller leietaker som har ansvaret for den skade som har oppstått? Og hvem hadde ansvaret for å vedlikeholde varmtvannsbeholderen i utgangspunktet, noe som kanskje kunne forhindret lekkasjen? Les mer...

Obligasjonsleiligheter – ny husleielov – ”gjengs leie” – hvordan er den rettslige situasjonen?

Innledning, kort historisk tilbakeblikk, regelverk i dag.

Allerede ved begynnelsen av forrige århundre opplevde man en ny form for leie av bolig, nemlig leie mot et leieboerinnskudd. Hva leieboerinnskuddet gikk til varierte fra avtale til avtale, og det fantes ikke tvingende lovregler som regulerte tilfellene. Ikrafttredelsen av husleieloven fra 1939 endret for så vidt ikke situasjonen, idet denne opprinnelig bare inneholdt spredte bestemmelser med sikte på denne type av avtaler.

Les mer...

Dyrehold i Borettslag: Hold av kjæledyr i leilighet. Hund og Katt i Blokk

Det føles som om det er lenge, lenge siden jeg skrev en avisartikkel om dyrehold i leiligheter. Er det fem år siden? Mye vann har rent i havet siden den tid, og vi har fått flere interessante dommer angående de nokså nye lovbestemmelsene i borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven. Alle lover har identisk lovtekst. At dette temaet berører mange mennesker i hele Norge er et faktum, og likeledes er det et faktum at følelsene i slike saker ofte settes kraftig i sving mellom alle aktørene i tvisten. Les mer...

Dyrehold i Borettslag: Litt om retten til å holde hund og katt i en leilighet. Hund og Katt i Blokk

Ja her kommer vi nok inn på et følsomt tema! Du kjøper deg en selveierleilighet og flytter inn med hunden eller katten din, og har ikke tenkt over om det kan gjelde noen regler om det i sameiet. Alternativt kjøper du en borettslagsleilighet og flytter inn med dyret, eller du inngår en vanlig leiekontrakt med en utleier og han får ”katta på kjøpet” når du flytter inn.
Les mer...

Husleietvistutvalget...

...FORNUFTIG ALTERNATIV TIL DOMSTOLSBEHANDLING AV SAKER SOM OMFATTES AV HUSLEIELOVEN.

Tvister som har sitt utspring i husleieloven dreier seg ofte om mindre beløp, men kan være viktige nok for dem det gjelder. Særlig for ”småsakenes” vedkommende blir det ofte så dyrt å bringe dem inn for domstolene – ofte også via Forliksrådet, at alternative løsningsmodeller må fremstå som attraktive både for utleiere og leietagere.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.