Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Farvel, arveavgift

arveavgift
Lov om avgift på arv og visse gaver, arveavgiftsloven, er opphevet med virkning fra 1. januar 2014. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på de viktigste konsekvenser av opphevelsen.

1. januar 2014 er fastsatt som skjæringstidspunkt i lov om opphevelse av arveavgiftsloven. Arv etter person der dødsfallet skjer 1. januar 2014 eller senere er fritatt for arveavgift. Det samme gjelder gave, som tidligere ville ha vært arveavgiftspliktig, dersom gaven ytes slik at den såkalte rådigheten over gaven går over på mottager 1. januar 2014 eller senere.
Les mer...

Redusér arveavgiften ved å overføre familiehytten til barna

Til alle foreldre med voksne barn
Redusér arveavgiften ved å overføre familiehytten til barna – arveavgift og bruksrett

Eier du en hytte sammen med din ektefelle? Skal dere bruke hytten så lenge helsen holder? Skal barna overta hytten etter at dere er gått bort? Hvis svaret er ja på alle tre spørsmål og dere i tillegg ønsker å redusere arveavgiften for barna etter at dere er gått bort, kan det være en god idé å overføre hytten allerede nå, samtidig som dere sikres livsvarig bruksrett. Les mer...

Arveavgift og det årlige fribeløpet

Med virkning fra 1. januar 2008 ble det innført et nytt unntak fra arveavgiftsplikten i form av et årlig fribeløp. Fribeløpet tilsvarer én halvpart av folketrygdens grunnbeløp. Les mer...

Arveavgift - nye arveavgiftssatser for 2009

Fra årsskiftet 2008/ 2009 trådte nye arveavgiftssatser i kraft.
Plutselig ble fribeløp og de såkalte innslagspunktene vesentlig forbedret i mottagernes favør! I denne artikkelen skal vi gjennomgå disse forandringene, og også orientere en del for øvrig om arv og arveavgiftsregler i praksis.


.

Les mer...

Forslag til nye arveavgiftssatser i statsbudsjettet for 2009

Den 7. oktober 2008 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2009. Dersom forslaget til nye arveavgiftssatser blir vedtatt, bør foreldre vente med å gi barn arveavgiftspliktige gaver eller arveforskudd til etter den 1. januar 2009, når de nye reglene i tilfelle trer i kraft.

Hvilke ytelser er arveavgiftspliktige?
I utgangspunktet er all arv gjenstand for arveavgiftsplikt. Et praktisk unntak er arv til ektefelle eller samboer. Videre er gaver til visse mottagere gjenstand for arveavgiftsplikt. Forskudd på arv er i arveavgiftsretten likestilt med gaver.

Foto: © Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier as. Les mer...

Arveavgift i praksis – et enebarn arver en liten Obosleilighet

Den siste borgerlige regjeringen gikk faktisk til valg med løfte om lavere arveavgift! Den ville øke fribeløpene til det dobbelte, og det neste intervallet(innslagspunktet) på samme måte. Dessverre kom ikke denne lille ”revolusjonen” tydelig frem i valgkampen – det var ”fortsatt lav rente” som var parolen. Men fribeløpene ville blitt 500.000 fra hver av foreldrene, med de neste 600.000 fra hver kun gjenstand for 8 % arveavgift. En betydelig lettelse for vanlige mennesker, men langt fra godt nok allikevel! Les mer...

Arv og gaver – hvordan unngår man arveavgift?

Peder Ås hadde, etter et langt yrkesaktivt liv, en betydelig formue. Han var en familiekjær mann, og ønsket at hans 2 barn og 4 barnebarn også skulle få glede av at han hadde det såpass godt økonomisk. Peder likte å gi bort flotte gaver til bursdager og jul, og det gledet ham å kunne være raus når det gjaldt å gi bort penger til sine barnebarn når han besøkte familien. Alle barnebarna var studenter, og han visste derfor at pengene kom godt med.
Les mer...

Arv og arveavgift

Et sentralt og praktisk spørsmål er hvordan man kan innrette seg for å spare arveavgift. Et forslag er å overføre fast eiendom til barn med forbehold av bruksrett, som man da vil få fradrag for i arveavgiftsgrunnlaget. Les mer...

Samboere, arv og arveavgift, og litt andre nyheter fra arverettens og arveavgiftens område

De fleste samboere har nok vært kjent med at dersom de tiltestamenterer hverandre arv, må de, i motsetning til ektefeller, betale arveavgift. Fra 1. januar 2006 er det kommet en lovendring som forandrer på dette for de fleste mer ”varige” samboerforhold. Les mer...

Nærmere om arveavgift og avslag på arv

Arveavgiftsloven og arveloven § 74 regulerer situasjonen ved avslag på arv, og er på visse områder nokså kompliserte, og varierer avhengig av arvelaters livssituasjon. Det er viktig å legge merke til at avslag på arv i denne sammenheng kun omfatter falt arv, dvs. ”utdeling” etter et dødsfall. Avslag på arv, som også kalles arvefrafall, vil altså si at en arving etter arvelaters død sier nei takk til hele eller deler av den arven han eller hun skal motta. Samtidig kan arvingen da avslå arven til fordel til bestemte personer, for eksempel sine egne barn. Dette vil også ha virkning for arveavgiften både for den som avslår og den som mottar på bakgrunn av avslaget. Avkall på arv vil si at en arving før arvelaters død frasier seg hele eller deler av den arv han eller hun har rett på. Gaver fra foreldre kan ikke avslås med virkning for arveavgiften.
Les mer...

Litt om arv, arveforskudd og arveavgift

Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2001, viste at staten innkasserte i underkant av 1.200.000.000 kroner i arveavgift det året. Dersom du eller dere ønsker å påvirke arveavgiftens størrelse når dere går bort, har dere en del virkemidler til rådighet. Mange er kanskje heller ikke kjent med at fribeløpene for arveavgift ble forandret med virkning fra 1. januar 2003. Les mer...