Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Litt om arv, arveforskudd og arveavgift

Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2001, viste at staten innkasserte i underkant av 1.200.000.000 kroner i arveavgift det året. Dersom du eller dere ønsker å påvirke arveavgiftens størrelse når dere går bort, har dere en del virkemidler til rådighet. Mange er kanskje heller ikke kjent med at fribeløpene for arveavgift ble forandret med virkning fra 1. januar 2003.
Gjeldende satser for arveavgift fra foreldre til barn er som følger:

  • 0 – 250.000 0%
  • De neste 300.000 8% (Til andre: 10%)
  • Alt overskytende 20% (Til andre: 30%)

Arv og gaver til andre enn barn er belastet med høyere avgift, men selve fribeløpet på inntil 250.000 er avgiftsfritt også her. Fribeløp og arveavgift gjelder fra hver av foreldrene, slik at barna alltid kan arve for inntil 500.000 avgiftsfritt fra foreldrene.

Ingen barn har krav på å arve noe, i den forstand at de ikke kan ”kreve” at det er midler igjen i boet ved foreldrenes bortgang. Personlig synes jeg det er et godt råd til eldre klienter at de tenker først og fremst på seg selv og sin egen alderdom, særlig så lenge de kan ha noe glede av de verdiene de disponerer over. Mange synes likevel at det er en naturlig ting å tilgodese sine barn på forskjellige stadier av livet.
Mange disposisjoner kan med fordel foretas mens begge ektefeller lever, enten det gjøres ved direkte overføringer eller via testament. For en del ektepar kan det for eksempel være gunstig å overføre et landsted til barna på et relativt tidlig tidspunkt, for så sikre seg en livsvarig bruksrett til hytten. Da vil det fra verdien av eiendommen bli trukket fra et beløp som representerer denne bruksretten etter nærmere bestemmelser i arveavgiftsloven. Antatt gjenstående levetid vil her bestemme fradragets prosentuelle størrelse. Bruksretten bør tinglyses, slik at den er sikret også mot tredjemenn.

Det er også verdt å merke seg at når den ene ektefelle er gått bort, og den andre sitter i uskiftet bo, begrenses gjenlevendes mulighet til å testamentere over formuen. Det er derfor lurt å tenke gjennom, og planlegge arveoppgjøret, dersom en ønsker å påvirke arveavgiftens størrelse, eller fordele arven på annen måte enn etter arvelovens hovedregler. Uansett begrenses muligheten til å opprette testament dersom en har barn.
Mange ektepar som besitter betydelige verdier planlegger arveovergangen nøye for å utnytte fribeløpene mest mulig – altså ved å spre arven på så mange som mulig. Tenker en seg et ektepar med tre barn, som alle har barn, vil det kunne være store avgiftsbeløp å spare når det skal skiftes etter foreldrenes bortgang, ved at barna gir avslag på falt arv til fordel for sine egne barn. Det gjelder egne og nokså kompliserte regler for dette i arveavgiftsloven, men holder en tungen rett i munnen kan store verdier ”trylles bort”. Hvis barna tar imot verdier for kr. 500.000 hver (avgiftsfritt) og så avslår resten av arven til fordel for sine egne barn, vil også barnebarna kunne tilgodesees med verdier for inntil 500.000 hver avgiftsfritt!! Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at reglene og mulighetene varierer avhengig av om utdelingene skjer mens foreldrene er i live, eller om en eller begge har gått bort. Her er det altså nødvendig at en på forhånd har satt seg inn i reglene.
Velstående besteforeldre kan for øvrig tilgodese barnebarn som er under utdannelse. Slike bidrag er helt arveavgiftsfrie, men det er en grense for hvor mye som kan gis. For å være på den sikre siden er det viktig at bidraget holdes maksimalt på ca. kr. 70. – 80.000 pr. år. Videre må ikke bidraget gis som en årlig sum, men ytes fordelt utover året, gjerne månedsvis.
Som skissert ovenfor er det mulig å spare arveavgift i stor grad dersom en går riktig frem. På noen områder er regleverket som nevnt nokså komplisert, og det kan være at andre fremgangsmåter eller kombinasjonsmuligheter enn de som er nevnt her, er mer hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet. Juridisk bistand, samt aktiv planlegging på et tidlig tidspunkt er å anbefale.

Ole Christian Høie
Første gang publisert: 16.12.03. Revidert: 05.02.04

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no
Telefon 907 81 521