Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Arv og gaver – hvordan unngår man arveavgift?

Peder Ås hadde, etter et langt yrkesaktivt liv, en betydelig formue. Han var en familiekjær mann, og ønsket at hans 2 barn og 4 barnebarn også skulle få glede av at han hadde det såpass godt økonomisk. Peder likte å gi bort flotte gaver til bursdager og jul, og det gledet ham å kunne være raus når det gjaldt å gi bort penger til sine barnebarn når han besøkte familien. Alle barnebarna var studenter, og han visste derfor at pengene kom godt med.
Peder Ås kom i snakk med sin gode venn Lars Holm. De begynte å diskutere spørsmål om arv og gaver, for de var begge opptatt av at formuene deres ble fordelt på en fornuftig måte. Begge var klar over at arvinger kunne motta 250 000 kroner uten å betale arveavgift. Peder fortalte Lars Holm at han pleide å gi bort flotte gaver til sine barn og barnebarn, men at han var usikker på hvor store gaver han egentlig kunne gi uten at han oppgav dette til Skattefogden. Lars Holm visste det var noe som het leilighetsgaver, og at slike gaver ikke var en del av det ordinære fribeløpet for arv på 250 000 kroner. Men hvor store disse gavene kunne være, var han usikker på.

Etter samtalen med Lars Holm, skjønte Peder at det var viktig å få klarhet i dette. Han kontaktet derfor Marte Kirkerud. Hun var advokat, og hadde god greie på arvespørsmål.

Hva er leilighetsgaver?
Det første spørsmålet som Peder stilte til Marte, var hvor store gaver han kunne gi bort til familien sin, uten at dette ville påvirke fribeløpet på 250 000 kroner. Marte fortalte han at gaver han gir til fødselsdager og jul i ett visst omfang, er fritatt for arveavgift. Slike gaver kalles leilighetsgaver, og er definert som gaver ytet før giverens død som sedvanlig tegn på velvilje og oppmerksomhet. Dette kan både være penger og andre ting som smykker, datamaskin eller feriereiser.
Men disse gavene må ikke gå ut over det som anes som ”skikk og bruk” fortalte Marte. Det er veldig uklart hva ”skikk og bruk” er, og det har vært problemer med praktiseringen av denne regelen. Marte smilte og sa at ”skikk og bruk” for ham nok var noe annet enn ”skikk og bruk” for dem med en betydelig mindre formue.

Nye regler om arveavgift
Marte fortalte han videre at fra og med neste år, vil det sannsynligvis gjelde nye regler om leilighetsgaver. De nye reglene innebærer at hans barn og barnebarn kan motta 33 406 kroner hver hvert år fra hver giver, uten at dette er en del av fribeløpet. Regelen er med andre ord enklere å forholde seg til. Marte sa imidlertid at dette var en del av høstens statsbudsjett, og at på tidspunktet for klientbesøket fra Peder var ikke statsbudsjettet behandlet ennå!
Ulempen for Peder var at dette kunne oppleves som en innstramming. En leilighetsgave fra Peder kunne kanskje ha vært høyere enn dette etter de gamle reglene, på grunn av hans gode økonomi. Men Peder mente selv at det var en fordel å vite eksakt hvor mye han kan gi bort til sine nærmeste.
Marte fikk vite at Peder hadde barnebarn, og Marte fortalte derfor Peder at han også kan fordele sin formue ut som bidrag til barnebarnas studier, uten at det blir en del av det ordinære fribeløpet. Han må bare passe på at midlene han gir bort er oppbrukt før hans død, hvis ikke regnes overskuddet som skattepliktig formuesoppbygging. Bidrag til studier kan også gis uavhengig av å gi leilighetsgaver, og med et betydelig høyere beløp, såfremt pengene deles ut i henhold til budsjett og med for eksempel månedlige eller kvartalsvise bidrag.
Videre anbefalte Marte at han burde spre arven sin mest mulig, slik at arveavgiften ikke blir høyere enn nødvendig. Fribeløpet på 250 000 kroner gjelder for alle arvinger og gavemottagere i familien for øvrig. Disse satsene vil sannsynligvis ikke bli endret neste år.

De nye reglene gir økt forutberegnelighet
Som man her ser, er det en fordel at de nye reglene klargjør hva man kan gi i gave uten at det medfører arveavgiftsplikt eller belaster fribeløpet. For ligningsmyndighetene blir reglene lettere å praktisere, og ingen blir forskjellsbehandlet. Man kan spare et betydelig beløp ved å holde seg under grensen på 33 406 kroner hvert år, og heller fordele gaver over flere år.

Av stud. jur. Ingerid Boge

Advokat Ole Chr. Høie

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no
Telefon 907 81 521