PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Saker etter barneloven – hvor skal de gå for retten – verneting i slike saker

Hvis foreldre er uenige om hvem som skal ha foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast, eller om samværet, kan hver av dem reise sak for retten, såfremt foreldrene kan fremlegge gyldig meklingsattest. Og Barneloven sier videre at slike søksmål må reises for den domstol der barnet har alminnelig verneting – og barnets alminnelige verneting bestemmes av reglene i tvisteloven § 4. I alminnelighet betyr dette at sak må reises i den rettskrets der barnet har sitt faktiske bosted.

Og dette betyr videre at det ikke er nok at barnet faktisk oppholder seg i rettskretsen ved saksanlegget. Hvis barnet bor fast hos far i Trøndelag og drar på sommerferie til mor i Arendal og ikke vender tilbake til Trøndelag til fastsatt tid, må far reise søksmål mot mor i rettskretsen der barnet bodde fast før sommerferien – altså i Trøndelag. Normalt har barnet også folkeregistrert adresse der det bor fast, men denne registreringen er ikke i seg selv avgjørende dersom det faktisk forholder seg annerledes.

Hvis barnet har skiftevis fast bosted hos begge foreldrene, vil barnet anses å ha verneting begge stedene. Og når barnet flytter i henhold til en rettskraftig dom, endres med det både bosted og alminnelig verneting.

Det er viktig å merke seg at dersom barnet blir værende hos samværsforelderen ut over det forutsatte samværet, gjør ikke det at det umiddelbart får alminnelig verneting på samværsforelderens bosted – selv ikke om barnet selv ønsker å flytte dit. Men ingen regel uten unntak: I en underrettsavgjørelse ble det lagt til grunn at en 15-åring fikk nytt alminnelig verneting da han meldte innflytting til folkeregisteret og begynte på skole på morens bosted fordi han ønsket å flytte fra far til mor.

Flere verneting
Hvis partene har to barn og det ene bor fast hos mor og det andre fast hos far, vil den av foreldrene som ønsker å gå til sak med krav om endring av de bestående forhold – for eksempel krever far at begge barna i fremtiden skal bo fast hos ham – kunne velge hvilket av de to aktuelle vernetingene han ønsker – han kan altså anlegge sak i den rettskrets som passer ham selv best.

Verneting ved sperret adresse
Det hender jo at et barn bor på sperret (hemmelig) adresse, og ved søksmål etter de vanlige reglene om verneting vil barnets – og bostedsforelderens – oppholdsadresse lettere kunne bli avslørt dersom saken må gå for barnets alminnelige verneting. Og dessuten skal jo helst ikke den andre forelderen – som ofte står bak de alvorlige truslene som har gjort hemmelig adresse nødvendig, vite i hvilken rettskrets barnet bor. For denne typen endringssøksmål bestemmer derfor loven at sak kan anlegges ved Oslo Tingrett.

Hva hvis sak blir reist for uriktig verneting?
Avvisning ville blitt resultatet dersom vi ikke hadde hatt en spesialregel for slike saker. De skal ikke avvises, men retten skal henvise søksmålet til den riktige domstol – det vi kaller den stedlig kompetente domstol.

Og hva hvis barnet flytter mens saken pågår?
Svaret her er at den domstol saken ble innbrakt for, beholder sin kompetanse også hvis barnet flytter ut av rettskretsen mens saken pågår.

Ole Christian Høie

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.