PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Om forsikringsklagekontoret og litt mer..

Når uhellet er ute – hvor kan du få bistand i forhold til forsikringsselskapet ditt? Litt om eksisterende klageordninger og også litt om konsekvensen av ikke å følge sikkerhetsforskriftene som står beskrevet i forsikringspolisene.
Tenk deg at du har meldt et forsikringskrav etter et skadetilfelle. Selskapet avslår kravet som ”ikke dekningsmessig”, eller du synes ikke du får fullt oppgjør. En annen mulighet er at selskapet avkorter kravet ditt fordi det hevder at du har opptrådt grovt uaktsomt eller brutt en sikkerhetsforskrift.

Skulle du for øvrig havne i den særdeles ubehagelige situasjonen at selskapet mistenker deg for svikaktig opptreden, og derfor mister ethvert krav, kan det hende at rettshjelpforsikringen som er tilknyttet din polise som privatperson, og som normalt også vil dekke tvister mot ditt eget selskap, ikke er virksom fordi svikanførselen har en såkalt ”smitteeffekt” når det gjelder alle dine forsikringer og dekningen i selskapet.

Men om du for øvrig i en konkret sak føler deg ”snytt” eller urettferdig behandlet, og er i tvil om selskapet har opptrådt slik det plikter, lurer du litt på hvilke alternativer som foreligger til å sitte der med ”skjegget i postkassen”. Ofte er det nødvendig å oppsøke juridisk bistand. I andre tilfeller kan du henvende deg til Forsikringsklagekontoret/Forsikringsskadenemnda. Mer informasjon finner du på nettstedet forsikringsklagekontoret.no.

En av fordelene ved bruk av Forsikringsklagekontoret (FKK) er at det er gratis, og samtidig henvender du deg til noen som kan mye forsikringsrett. FKK ble opprettet i 1971 ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund. Én av ulempene er at i saker hvor man er uenig om hva som rent faktisk har skjedd eller saker som gjelder rene verdivurderinger, kan det være vanskelig for FKK å bistå.

FKK har ingen avgjørelsesmyndighet, men kan anmode selskapene om å omgjøre sine avgjørelser. Fører ikke dette frem, gir FKK råd om hvordan saken eventuelt kan forfølges videre. Hvis du får et svar fra selskapet som du ikke forstår eller aksepterer, er det kontorets oppgave å undersøke saken nærmere. Du kan få hjelp til å få forklart den bedre overfor selskapet, eller FKK kan ta den opp med selskapet for å få til en løsning.

Hvis FKKs hjelp ikke løser tvisten, kan kanskje saken legges frem for Forsikringsskadenemnda, som behandler saker som gjelder forståelsen av forsikringsvilkår eller lov. Alternativt kan saken kanskje legges frem for Avkortningsnemnda, som blandt annet behandler saker hvor selskapet vil avslå eller redusere erstatningen.

I disse to nemndene sitter formenn som er høyt kvalifiserte jurister, forbrukerrepresentanter og representanter for selskapene. Formennene vil ha avgjørende stemme dersom nemndene ellers deler seg i sine syn. Nemndsuttalelsene er heller ikke mer enn rådgivende for selskapene. Noe av den senere tids problem synes å være en stadig større uvilje fra selskapenes side til å akseptere nemndsuttalelsene. Skulle en nemndsuttalelse gå deg imot, kan den uansett bringes inn for domstolene for overprøving.

En av nemndenes viktige oppgaver er å avgi uttalelser som kan legges til grunn for selskapenes videre praksis i lignende saker. Uttalelsene offentliggjøres i anonymisert form. Noen saker er for kompliserte eller omfangsrike til at de egner seg for den skriftlige behandlingen som ellers kjennetegner arbeidet ved FKK og i nemndene. Før slike saker avvises fra behandling ved kontoret, vil FKK vurdere om de kan løses ved megling.

Forutsetningen for dette er at begge parter er mer interessert i å løse konflikten enn i å få en prinsipiell dom til bruk i lignende saker for ettertiden. FKKs oppgave er her å legge forholdene til rette for megling under ledelse av en kompetent megler.

Av advokat Ole Christian Høie
À jour pr. 27. mai 2009


Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.