PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Forsikringspoliser og sikring av verdier

Hvis noe går galt – hva er forsikret og hva kan du selv gjøre for å kunne dokumentere best mulig overfor forsikringsselskapet både hva som er gått tapt og hva det er verdt. Registrering, fotografering og taksering av forsikrede verdier. Og hva med det du oppbevarer i kjeller og på loft?
Du har selvfølgelig tegnet hjemforsikring som skal omfatte verdien av dine eiendeler. Skulle det brenne skal du kunne gjenanskaffe det som er gått tapt, slik at også mindre verdifullt innbo og løsøre skal medtas i oppgaven du sender forsikringsselskapet. Blir du utsatt for et innbruddstyveri enten i leiligheten/huset eller i boder i kjeller og på loft, skal du vel som utgangspunkt ha erstattet det som blir borte her også? Det er jo nettopp derfor du tegner forsikring.

Utgangspunktet er kanskje klart nok, men i praksis er det nok ikke alltid like enkelt.
et aller viktigste er at du selv har god oversikt over hva du eier, slik at dette best mulig kan dokumenteres overfor selskapet dersom det inntreffer et forsikringstilfelle. Utgangspunktet er naturlig nok at det er du som må sannsynliggjøre dine tap, siden forsikringsselskapet ikke vil vite noe om hva du eier dersom du ikke har oversendt det en skriftlig fortegnelse, eventuelt sammen med fotografier av det som er mest verdifullt. Enkeltgjenstander av betydelig verdi må du opplyse selskapet om for at det skal være forsikret – eventuelt mot en tilleggspremie.

Dersom du har verdifulle gjenstander hjemme, så som malerier, frimerkesamling, sølvtøy, verdifulle glass, tepper eller smykker, bør du både fotografere disse og eventuelt få gjenstandene taksert. Det kan være en billig ”egenforsikring” å gjøre dette og sende forsikringsselskapet en kopi av både skriftlig fortegnelse, fotografier og eventuelle takster, og så passe på å opplyse selskapet om eventuelle forandringer. I disse dager med digitale kameraer, mobilkameraer osv. er det raskt gjort å dokumentere det du faktisk eier, laste materialet inn på datamaskinen og sende alt i en e-post til forsikringsselskapet.

Det hjelper naturligvis lite om du faktisk hadde dokumentasjon på dine eiendeler dersom dokumentasjonen gikk tapt i brannen sammen med eiendelene(!). Dokumentasjonen bør derfor oppbevares på et sikkert sted, f.eks. i en bankboks. Hvis du ikke har vært flink til å dokumentere hva du eier, kan det bli vanskelig å rekonstruere tapet i ettertid.

Hva så med det som oppbevares i kjeller- og på loftboder?
Du må være klar over at forsikringspoliser normalt inneholder en klar verdigrense for hva du kan få utbetalt hvis noe stjeles fra eller skades i kjeller og loft. Det er jo ikke meningen at man skal oppbevare særlig verdifulle gjenstander i boder som gjerne er ”sikret” med en enkel hengelås og hønsenetting. Nå er kanskje ikke boder utenfor leiligheten der man oppbevarer spesielt verdifulle gjenstander, men dette kan nok også variere. Antikviteter som ikke passer inne, er kanskje stuet bort i boder, selv om du egentlig vet at disse faktisk kunne omsettes til gode priser f.eks. på auksjon eller på nettsteder som finn.no.

Kjeller og loftsboder er kanskje ikke det du har den beste oversikten over heller – det er kanskje på tide å tenke litt over hva du har der og eventuelt oppbevare gjenstander av en viss økonomisk verdi eller affeksjonsverdi på et tryggere sted. Uansett bør du vurdere å fotografere ting som oppbevares slik også.

Varslings- og anmeldelsesplikt
Hvis du blir utsatt for et forsikringstilfelle som tyveri, må du varsle selskapet og straks anmelde forholdet til politiet. Politianmeldelse vil normalt være et vilkår for å få igangsatt behandlingen av forsikringssaken din, og når du er på politistasjonen skal du i forbindelse med anmeldelsen så godt du kan spesifisere hva som er savnet. ( Det sier seg selv at det kan være vanskelig å få med alt der du står på politistasjonen i en opprørt sinnstilstand). Også overfor politiet, og til hjelp for dem under etterforskningen, vil det være til uvurderlig hjelp med en mest mulig detaljert oppstilling over de verdiene du er blitt frastjålet, og eventuelle fotografier vil naturligvis kunne gjøre det svært mye lettere for politiet å komme på sporet av den enkelte gjenstand. Hvorvidt politiet har ressurser til å etterforske saken er en annen sak.

Litt om ”mistenkeliggjøring” ved fremsettelse av forsikringskrav.
Polisen din skal beskytte deg mot tap så langt den rekker. Det er som sagt opp til deg å sannsynliggjøre både hva som er blitt borte og hvilke verdier du krever erstattet. Vi vil jo, de fleste av oss, prøve å fremsette krav som er mest mulig riktige, men det kan være en beklemmende følelse å sitte der og prøve med en usikker rekonstruksjon av tapte ting og sette en anslagsvis verdi på dem. Det er dine ting som er blitt borte, det er ditt krav på økonomisk kompensasjon, og selskapet vil som utgangspunkt være objektivt og ha en plikt til å medvirke til at kravet blir best mulig utredet.

Det er imidlertid et faktum at noen faktisk konstruerer hele tyveriet selv. Vi har eksempler som er viet oppmerksom i media; bl.a. er det funnet en hel liten bilkirkegård i en fjord(!). Andre igjen kan være mer eller mindre skjønnsomme når de lager en liste over tapte ting og setter verdi på disse. Enkelte forsøker seg kanskje på å øke fjernsynets antall tommer etter at tyver har tatt det med seg. Selskapene har naturlig nok en egen klausul i polisene om at den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet. For å unngå den beklemmende følelsen du kan sitte med, er det lettere å drive litt forebyggende arbeid, slik det er beskrevet ovenfor. Lag en oversikt, opplys om verdifulle gjenstander, ta billeder og få eventuelt avholdt takst. Send gjerne en kopi til selskapet ditt, og oppbevar uansett en kopi på et trygt sted utenfor hjemmet!

Kommer du opp i en tvist med selskapet ditt, har du normalt en rettshjelpforsikring tilknyttet polisen. Det vil kunne ta vare på mesteparten av advokatutgiftene dine hvis du trenger hjelp –dog begrenset til taket for rettshjelpforsikringen.

Av advokat Ole Christian Høie
À jour pr. 27. mai 2009

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.