PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Hvor skal barna bo etter et samlivsbrudd?

Et samlivsbrudd påvirker ikke bare de to partnerne som går fra hverandre, men mest av alt felles barn. Ofte vil foreldrene komme til enighet selv angående barna. Men av egen erfaring har jeg sett at dette slett ikke alltid er tilfelle; foreldre kan raskt krangle om hvor barna skal bo fast. Jeg skal her redegjøre for hva som er de viktigste rettslige aspekter ved et samlivsbrudd når det kommer til hvor barna skal bo fast.Avtale
Utgangspunktet etter et samlivsbrudd, enten partene har vært gift eller samboende, er at foreldrene selv kan avtale hvor barna skal bo fast. En avtale kan også gå ut på at barna skal bo fast hos begge foreldrene. At foreldrene selv blir enige om bostedsordningen er det beste for dem selv, og for barnet. Her er det viktig for foreldrene ikke å glemme barna og hva som er til det beste for dem. Barn har etter barneloven en lovfestet rett til å bli hørt, og foreldrene har en motsvarende plikt til å høre hva barnet har å si før de tar en avgjørelse om personlige forhold for barnet.

Rettslig avgjørelse
Men dersom en avtale ikke er mulig, følger det av barneloven at retten må avgjøre hvor barna skal bo fast. Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for barnet, kan da gå til sak om hvor barnet skal bo fast etter barneloven. Ofte vil det da allerede være slik at barna har etablert ”fast bosted” hos en av foreldrene. Som det vil fremgå kan dette medføre at det er viktig å gå til sak raskest mulig.

Tvungen mekling – vilkår for å gå til retten
Det er ved barnetvister mellom foreldre, lagt stor vekt på at det er ønskelig med utenrettslige løsninger mellom foreldrene. Derfor er foreldrene pålagt å møte til mekling hvis de har barn under 16 år, før de kan reise sak om enten foreldreansvar, bosted eller samvær. Hvis foreldrene er gift, følger det også av ekteskapsloven at foreldrene må møte til mekling for å få separasjonsbevilling, eller rett til å ta saken til retten. Hver av foreldrene skal etter mekling få en meklingsattest. Den er gyldig i 6 måneder. Etter det må partene møte til ny megling for å kunne gå til sak angående barna.

Saken for retten – hva er best for barna?
Er saken brakt inn for tingretten, har domstolene lovpålagt plikt til å avgjøre saken først og fremt ut fra barnas beste. Barnas beste skal være avgjørende både ved saksbehandlingen og ved den materielle avgjørelse.

Retten vil altså ved avgjørelsen av saken hele tiden ha fokus på hva som best for barna, selv om de ikke er parter i saken. Ved den konkrete avgjørelse av hvor barna skal bo fast, vil retten ut fra dette lovfestede vurderingstemaet, foreta en bred helhetsvurdering. Dvs. at alle slike saker blir avgjort konkret ut fra den enkelte saks særegne forhold. Her skal nevnes noen forhold som domstolen særlig vil legge vekt på:

For det første vil retten legge vekt på barnas egne ønsker. Barn har som nevnt en lovfestet rett til å uttale seg; fra sju år skal barn få lov å si sin mening, og fra 12 år skal det legges stor vekt på hva barna sier.

For det annet er risikoen ved miljøskifte av stor betydning. Dette argumentet bygger på en forutsetning om at det ikke er bra for barn å skifte miljø. Derfor vil retten ofte la barnet bo hos den som over lengre tid har hatt den daglige omsorgen, noe som kan gjøre det påkrevd for den som ikke har den daglige omsorgen etter et samlivsbrudd å gå til sak snarest mulig hvis partene ikke selv er enige om bosteds- og samværsordning.

For det tredje vil retten legge vekt på hvilken ordning som vil medføre best mulig samlet foreldrekontakt. Best mulig samlet foreldrekontakt anses for å være til barnas beste. Herunder vil det ses hen til om noen av foreldrene har hindret, eller forsøkt å hindre, samvær for den annen forelder. Slikt kan tale for å gi den forelder som har vært utsatt for slik, den daglige omsorgen for barna fordi sannsynligheten for en best mulig samlet foreldrekontakt, da er størst.

Av andre forhold retten erfaringsmessig legger vekt på nevnes stabile forhold i hjemmet, og foreldrenes personlige egenskaper (omsorgsevner). Sistnevnte er et vesentlig forhold, men blir ofte tildekket/nedtonet i rettens begrunnelse.

Rettslig bistand – advokatens rolle
Når tvisten er et faktum, vil det lønne seg å skaffe seg juridisk bistand hos en advokat. Slik hjelp kan både bidra til å løse tvisten rettslig, og til kanskje å skape utenrettslig enighet mellom foreldrene. Advokater har nemlig i slike tvister en lovpålagt plikt til å vurdere muligheten for megling, og å informere partene om mulighetene for megling.

Dette var en kort og kompakt artikkel omkring et enkelttema ved barnefordelingtvister – hvor barna skal bo fast. For en fyldigere og mer dyptpløyende redegjørelse for de ulike aspekter ved slike tvister, se spørsmålet om foreldreansvar og samvær.

Ole Christian Høie
Advokat

Ole-Sverre Aa. Midling-Hansen
Stud. Jur.

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no


Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.